Projektowanie

Oferujemy wszystkie etapy projektowania obiektów począwszy od fazy koncepcyjnej, a na projektach wykonawczych kończąc.

 

 

OGÓLNY OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

 

ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INWESTOREM

 

1. Dokumentacja przygotowana przez Inwestora

  • Program i wielkość produkcji, ilość asortymentów,
  • Wielkość zapasów magazynowych,
  • Zużycie i rodzaj surowców, opakowań.
  • Wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych.
  • Dane techniczno-ruchowe posiadanych i planowanych do zakupu urządzeń i wyposażenia.
  • Zatrudnienie.
  • Rodzaj i rezerwy mediów ze wskazaniem miejsc przyłączenia.
  • Mapa do celów projektowych.
  • Plan zagospodarowania terenu (o ile jest),
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o ile istnieje) lub warunki zabudowy.
  • Inne niezbędne materiały, które wynikną w trakcie projektowania.

 

2. Inwestor bierze udział w uzgadnianiu dokumentacji projektowej na spotkaniach z projektantem

 

3. Zasady współpracy z Inwestorem

 

Pierwsze spotkanie

przekazanie przez Inwestora niezbędnych materiałów do projektowania,

dyskusja na temat założeń przekazanych przez Inwestora,

wizja lokalna.

Przesłanie drogą e-mail wstępnych rysunków.

 

Drugie spotkanie

przedstawienie wstępnych rysunków i rozwiązań projektowych,

dyskusja,

wizja lokalna i weryfikacja założeń,

uzgodnienie proponowanych rozwiązań z Inwestorem.

Przesłanie drogą e-mail zweryfikowanych rysunków*

 

Trzecie spotkanie*

przedstawienie zweryfikowanych rysunków i rozwiązań projektowych,

uzgodnienia proponowanych rozwiązań z Inwestorem.

 

Przesłanie gotowych projektów oraz protokołów kwalifikacji projektów DQ drogą e-mail do akceptacji przez Inwestora.

 

Spotkanie walidacyjne, przeprowadzenie kwalifikacji DQ.

 

Odbiór projektu

 

*Ilość weryfikacji rozwiązań projektowych jest zależna od ilości i zakresu zmian wprowadzanych przez Inwestora w trakcie projektowania.

 

ETAP I – KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA

 

Prace projektowe rozpoczynamy od przygotowania koncepcji technologicznej. Koncepcja bazuje na istniejącej technologii procesowej. 

 

 

ETAP II – PROJEKT TECHNICZNY – TECHNOLOGICZNY

 

Na podstawie uzgodnionej Koncepcji z Inwestorem i ewentualnie z instytucjami opiniującymi, przystępujemy do wykonania Projektu Technicznego – Technologicznego.

 

 

ETAP III – PROJEKT BUDOWLANY

 

I. Dokumentacja projektowa składa się z dwóch głównych projektów:

 

 1. Projekt zagospodarowania terenu
 2. Projekt architektoniczno - budowlany

 

Oba tomy oraz dołączony, wykonywany przez nas Projekt Techniczny Technologiczny, stanowić będą tzw. Projekt Budowlany, który zostanie złożony do właściwego urzędu, wraz z wnioskiem Inwestora (Inwestora Zastępczego) o wydanie pozwolenia na budowę.

 

1. Projekt zagospodarowania terenu

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. 2003, nr 120, poz.1133, z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

2. Projekt architektoniczno-budowlany

 

Sporządzany jest w zakresie i dla branż niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty budowlane branżowe wykonywane będą  w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

 

Projekt budowlany do pozwolenia na budowę

 

1. Projekt zagospodarowania terenu

 

*Sieć uzbrojeń zewnętrznych

 • Kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna z podczyszczaniem ścieków
 • Przyłącze wody ciepłej i zimnej użytkowej
 • Przyłącze medium grzewczego
 • Hydranty zewnętrzne
 • Gaz
 • Oświetlenie terenu
 • Linia zasilania elektrycznego
 • Stacja trafo

 

*Projekt drogowy

 

*Projekt zieleni

 

*Projekt obiektów towarzyszących (portiernia, podczyszczalnia ścieków, stacja trafo, kotłownia i inne obiekty techniczne, ogrodzenie terenu, zbiornik na wodę deszczową, zbiorniki na wodę p/pożarową, śmietnik)

 

2. Projekt architektoniczno – budowlany w zakresie:

 

2.1 Architektura

 

2.2 Konstrukcja

 

2.3 Instalacje elektryczne

 • Rozdzielnie, podrozdzielnie
 • Oświetlenie (ogólne i awaryjne)
 • Zasilanie urządzeń technologicznych i pomocniczych
 • Zasilanie gniazd wtykowych
 • Instalacja wyrównywania potencjałów, tablice oświetleniowe
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja uziemiająca

 

2.4 Wentylacja i klimatyzacja z wytycznymi do sterowania i automatyki

 

2.5 Instalacje sanitarne dla wentylacji i klimatyzacji

 • Instalacja wody lodowej ze źródłem chłodu
 • Węzeł parowy wytwarzania wody gorącej z instalacją wody gorącej
 • Instalacja pary technologicznej i kondensatu

 

2.6 Instalacje sanitarne

 • Woda zimna, woda ciepła użytkowa, woda pożarowa
 • Kanalizacja technologiczna
 • Kanalizacja sanitarna
 • Instalacja hydrantowa
 • Instalacja wody grzewczej
 • Centralne ogrzewanie
 • Instalacja gazu miejskiego
 • Para techniczna
 • Węzeł cieplny
 • Kotłownia

 

2.7 Opinie rzeczoznawców d.s.

 • BHP
 • p/pożarowych
 • sanitarno - higienicznych

 

II. Dokumentacja poza projektowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę

 

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

 

3. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

4. Wystąpienie o odstępstwa, w tym:

  4a. Do WIS o odstąpienie od oświetlenia naturalnego w pomieszczeniach pracy

  4b. Do SANEPID o odstąpienie od wysokości w pomieszczeniach stałej pracy z czynnikiem szkodliwym

  4c. Do SANEPID o odstąpienie dotyczące lokalizacji stałych miejsc pracy poniżej poziomu terenu

 

5. Wystąpienie o mapę do celów projektowych

 

6. Inwentaryzacja zieleni

 

7. Badania geotechniczne podłoża gruntowego

 

8. Wystąpienie o warunki techniczne podłączenia i odbioru mediów

 

9. Uzgodnienia ZUDP

 

10. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z gestorami mediów

 

11. Uzgodnienia dotyczące zjazdu na drogę

 

12. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie obrony cywilnej

 

13. Zgoda wodno – prawna w przypadku występowania urządzeń melioracyjnych lub wodnych

 

14. Odrolnienie, wyłączenie z produkcji rolnej

 

15. Inne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

16. Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

 

ETAP IV – PROJEKT WYKONAWCZY W BRANŻACH

 

Projekty architektoniczne i instalacyjne

 

Projekty wykonawcze realizowane są w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 2004, nr 202, poz.2072, z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Projekt wykonawczy zawiera m.in.:

 • opis projektowanych systemów,
 • specyfikacje techniczne poszczególnych elementów wyposażenia i instalacji,
 • wytyczne wykonawcze,
 • wytyczne odbiorowe,
 • rysunki:
  • rzuty / rozprowadzenie instalacji, punkty poboru,
  • schematy,
  • przekroje.

 

Projekty wykonawcze branżowe

 

1. Architektura

 

2. Konstrukcja

 

3. Instalacje elektryczne

 • Rozdzielnie, podrozdzielnie
 • Oświetlenie (ogólne i awaryjne)
 • Zasilanie urządzeń technologicznych i pomocniczych
 • Zasilanie gniazd wtykowych
 • Instalacja wyrównywania potencjałów
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja uziemiająca

 

4. Instalacje niskoprądowe

 • Sieć telefoniczna
 • Sieć komputerowa
 • System blokad
 • System kontroli dostępu
 • System łączności wewnątrz oddziałowej
 • Sygnalizacja przeciwpożarowa
 • Sygnalizacja w przypadku włamań
 • System detekcji gazów i par niebezpiecznych
 • Telewizja przemysłowa

 

5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji z trybem oszczędnościowym oraz odciągami miejscowymi

 

6. System sterowania i automatyki dla instalacji wentylacji i klimatyzacji (HMS)

 

7. System monitoringu warunków środowiska wytwarzania i/lub parametrów w urządzeniach

- komputerowy – RMS
- oparty na rejestratorach

 

8. System BMS – Building Management System: system zarządzania budynkiem, który monitoruje i steruje funkcjami technicznymi budynku integrując lub nadzorując pracę systemów podrzędnych (cząstkowych)

 

9. Instalacje sanitarne dla wentylacji i klimatyzacji

-Instalacja wody lodowej ze źródłem chłodu
-Węzeł parowy wytwarzania wody gorącej dla wentylacji, z instalacją wody gorącej

 

10.   Instalacje sanitarne

 • Woda zimna, woda ciepła użytkowa, woda pożarowa
 • Kanalizacja sanitarna i technologiczna
 • Instalacja hydrantowa
 • Instalacja wody grzewczej
 • Centralne ogrzewanie
 • Instalacja gazu ziemnego / propan butanu
 • Para techniczna
 • Węzeł cieplny
 • Kotłownia

 

11.   Instalacje technologiczne

 • Instalacja sprężonego powietrza
 • Instalacja wody oczyszczonej PW / wysokooczyszczonej HPW
 • Instalacja wody WFI ze stacją wytwarzania
 • Instalacja pary czystej
 • Instalacja pary technicznej
 • Instalacja gazów laboratoryjnych
 • Instalacja próżni
 • Instalacja wody lodowej

 

12.  Instalacja centralnego odkurzacza

 

13.  Instalacja odpylania miejscowego

 

14.  Kosztorysy inwestorskie i przedmiary

Copyright © Damasz 2005 - 2013

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.